/
Leadship

About Southeast 

About Southeast 

All categories

Leadship 

CEO: Guo Mingming 

Board Director: Xu Chunxiang, Guo Linlin, Zhou Guangen, He Yuezhen

Supervisor: Yin Jianmu, Wang Jinkui

 CEO Assistant: Guo Haozhan

Copyright statement on the website of Zhejiang southeast Grid Co., Ltd浙ICP备10206285号-1